Cel i misja – STO w Mikołajkach

Wizja Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Cel i misja

Działamy w perspektywie długofalowej, uwzględniając zmiany w otoczeniu społecznym i postępy nauki. Integrujemy, rozwijamy i aktywnie wspieramy swoją społeczność w utrzymaniu wysokiego poziomu kształcenia oraz w tworzeniu przestrzeni do rozwijania talentów.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jako organizacja: 

  • dysponuje zasobami ludzkimi o wysokich kompetencjach; 
  • stosuje innowacyjne metody w edukacji, organizacji i zarządzaniu; 
  • kieruje się zasadami demokracji, w tym ideą wychowania obywatelskiego, odwołując się do wartości i tradycji; 
  • jest odważne w propagowaniu swoich idei i metod; 
  • dba o harmonijną współpracę między rodzicami, nauczycielami i uczniami; 
  • aktywnie współpracuje z samorządami, instytucjami oświatowymi, biznesem i ekspertami; 
  • jest rozpoznawalne i opiniotwórcze.

Misja Społecznego Towarzystwa Oświatowego:

 

Cel i misja

Współtworzymy społeczeństwo obywatelskie, działając na rzecz doskonalenia jakości edukacji i jej uspołecznienia, w szczególności przez zakładanie i prowadzenie autonomicznych szkół i placówek oświatowych we współpracy z rodzicami.

Za wartości priorytetowe w działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego przyjmuje się odpowiedzialność, wolność, uspołecznienie, uczenie się i rozwój.