Polityka prywatności – STO w Mikołajkach

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 93 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH, NIP 8451071934, REGON 79015240700000, KRS 0000028524, tel. 874216674, e-mail: sekretariat@sto-mikolajki.pl.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w zakresie umów sprzedaży;
  2. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych;
  3. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
  4. w celu właściwej realizacji zadań statutowych prowadzonych przez Administratora jednostek:

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff STO w Mikołajkach, Społecznego Gimnazjum STO w Mikołajkach, Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach.

 1. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi kurierskie, prawne, pocztowe.
 2. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, udostępnia inspektor ochrony danych.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  1. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
  2. dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
  3. dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania;
 5. Podanie danych jest warunkiem udokumentowania zawarcia umowy oraz realizacji obowiązku szkolnego i procesu edukacyjnego. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację procesu edukacyjnego.
 6. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

Anna Staśkiewicz
email: kontakt@idpo.pl
infolinia: 511 793 443