Programy w gimnazjum

„Trzymaj formę!”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły gimnazjalne oraz podstawowe (ostatnie klasy).

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe programu:

Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Przyswojenie wiedzy o tym, że:

Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.
Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.
Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.
Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.
Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.
Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.
Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.
Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.
Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym
Kształtowanie postaw:

Zobowiązujących do niepalenia.
Dumy z faktu niepalenia.
Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.
Odpowiedzialności za własne zdrowie.
Rozwinięcie umiejętności do:

Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.
Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.
Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.
Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem,